Per a què serveixen les dades dels voluntaris?

Modelització d’espècies invasores a la Costa Brava per a una gestió ràpida

Les dades del voluntariat són una peça clau en la lluita contra les espècies vegetals al·lòctones invasores a la Costa Brava. A través d’un treball col·laboratiu entre ciència i ciutadania, es poden obtenir informacions valuoses per predir i gestionar l’expansió d’aquestes espècies, amb l’objectiu de protegir els ecosistemes naturals de la Costa Brava.

Voluntaris de la xarxa de voluntariat LIFE medCLIFFS.

 

L’ús de mapes d’avaluació de risc és fonamental per anticipar la possible propagació, establiment i persistència d’espècies vegetals alienes invasores en el medi ambient. Aquest enfocament anticipatiu identifica zones prioritàries amb riscos d’invasió elevats, ajudant a la gestió del territori a implementar estratègies més informades per a la prevenció, l’eradicació precoç o les mesures de contenció.

Dins del marc del LIFE medCLIFFS, utilitzem una eina anomenada “Riskmapr” desenvolupada pels investigadors australians: Jens G. Froese, Alan R. Pearse i Grant Hamilton (Rapid spatial risk modelling for management of early weed invasions: Balancing ecological complexity and operational needs). Aquesta eina, dissenyada específicament per avaluar el risc d’invasió d’espècies al·lòctones, facilita la presa de decisions per a donar una resposta ràpida a les invasions vegetals. A més a més, supera els models convencionals que no consideren la biologia i la capacitat de dispersió pròpia de cada espècie i població, assegurant així avaluacions de risc més precises i facilitant estratègies de gestió adequades a cada cas per al control d’espècies invasores.

Els mapes de risc resultants, generats utilitzant l’eina “Riskmapr”, serveixen diversos propòsits: identificar àrees susceptibles i resistents a la invasió per part de diferents espècies, detectar les àrees de distribució d’espècies endèmiques i en perill o altres àrees naturals sensibles que podrien ser afectades per la presència d’espècies invasores i determinar les espècies més problemàtiques amb major probabilitat d’invasió.

Mapes d’àrees de distribució (disponibles públicament) de les espècies endèmiques objectiu del projecte (Limonium tremolsi i Seseli farrenyi) i àrees susceptibles a invasions.

 

En aquest sentit, les dades recollides per la xarxa de voluntariat LIFE medCLIFFS són d’un valor indiscutible. La participació activa de la ciutadania proporciona dades d’abundància actualitzades i precises, ja que el voluntariat han rebut formació específica per identificar les plantes invasores objecte d’estudi. Així doncs, per donar prioritat a les dades del voluntariat, excloem totes les dades de la xarxa d’observadors LIFE medCLIFFS en una àrea al voltant dels transsectes on s’ha fet el seguiment durant l’any anterior a la modelització. Només es prenen en consideració les dades del voluntariat en aquestes àrees. Pel que fa a les zones fora dels transsectes o en transsectes no apadrinats, s’utilitzen les dades de la xarxa d’observadors LIFE medCLIFFS de l’últim any o dels dos últims anys, depenent de la biologia l’espècie estudiada. Això permet assegurar la fiabilitat i la representativitat de les dades utilitzades en la modelització, optimitzant així els resultats del projecte.

Els primers resultats d’avaluació de risc ràpida exemplifiquen com la col·laboració entre ciència i voluntariat és fonamental per a una gestió eficaç de les espècies vegetals alienes invasores a la costa brava. A través d’aquesta sinergia, es pot obtenir informació que contribueix a la conservació dels ecosistemes locals i a la preservació de la biodiversitat.

Text: Arnau Bosch